Institut 27. srpen 2021

Za užitečností a transparentností naší činnosti si stojíme

Reakce na medializovaná nařčení Pražského inovačního institutu ze strany opozičního zastupitele HMP z hnutí ANO.

Reagujeme na nařčení týkající se údajného klientelismu a nekalého nakládání s veřejnými prostředky, které byly medializovány na základě domněnek zveřejněných zastupitelem HMP panem Prokopem na jeho profilu jedné ze sociálních sítí a které následně odstranil. Kromě faktického vyjádření k činnosti Pii uvádíme, že jsme žádali všechny zastupitelské kluby HMP o setkání, ve třech případech setkání proběhlo a měli jsme tak možnost vyjádřit se k otázkám směřujícím k činnosti Pii. Ředitel Bohumil Kartous žádal zastupitelské kluby ODS a ANO opakovaně o možnost zúčasnit se jejich jednání a odpovědět na otázky týkající se Pii. Od klubu ODS nepřišla žádná odpověď, klub ANO nejprve termín navrhl, na prosbu o návrh vhodnějšího termínu už reakce nepřišla. Ve správní a dozorčí radě Pii jsou i zástupci ODS a ANO, ti mají detailní informace o hospodaření a celkovém fungování Pii, z jejich strany jsme žádnou kritiku nezaznamenali.

 

Jaké konkrétní výzkumné, vědecké, vývojové, tvůrčí, kulturní či vzdělávací projekty Pražský inovační institut přinesl Pražanům za městské a evropské peníze?


Než vyjmenujeme projekty, kterým se Pražský inovační institut (Pii) věnuje, je nutné uvést některá fakta pro kontext fungování Pii. Pii vznikl začátkem roku 2020, dynamicky se začal rozvíjet od července 2020, od nástupu ředitele vzešlého z výběrového řízení, jímž se stal Bohumil Kartous. Ten postupně začal s personálními a projektovými změnami a s rozšiřováním portofolia realizovaných projektů primárně v těchto definovaných oblastech: podpora inovačního ekosystému na území hlavního města, podpora inovací ve vzdělávání, v podnikání a v městském rozvoji. Nejde o náhodný výběr, nýbrž o oblasti, v nichž buď na území hlavního města podpora municipálně řízených inovací absentuje (vzdělávání, podnikání), nebo o ty, které jsou z podstaty věci elementární a příliš široké na to, aby potřebnou podporu poskytl pouze samotný úřad nebo přímo řízené organizace (městský rozvoj). Pii zároveň vyhledává další možnosti, jak prostřednictvím spolupráce s partnery reagovat na možnosti nabízené vypsanými dotačními programy ke zlepšení života obyvatel Prahy (vizte níže projekt na včasnou diagnostiku neurodegenerativních a psychických onemocnění). Je nutné si uvědomit, že Praha do té doby byla jediným krajem v České republice, který cíleně nepodporoval rozvoj inovací a nemohl proto ani zužitkovat možnosti dotačních výzev z evropských fondů. Žádná jiná pražská organizace se podpoře inovací do té doby intenzivně nevěnovala. Je třeba také zdůraznit, že Jihomoravské inovační centrum, první svého druhu v ČR, vzniklo již před 20 lety a postupně vznikaly podobné instituce ve většině krajů ČR. 

Podpora inovací a inovativního ekosystému je důležitou agendou, bez níž se atraktivní, udržitelné a konkurenceschopné město, natož metropole evropských rozměrů, v 21. století neobejde. Pražský inovační institut není úřad, není přímo řízenou organizací a už vůbec ne politickou organizací. Jde o zapsaný ústav, který vykonává expertní činnosti vymezené zřizovací listinou (podporu inovací, konzultační a poradenskou činnost, plánování rozvojových projektů, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, poskytování dotačního poradenství v oblasti výzkumu, vývoje a inovací atd.). K tomu pod současným vedením směřuje, jak ukazuje následující výčet projektů. 


Projekty: 

Ačkoliv pandemie koronaviru omezila možnost pořádání veřejných aktivit, Pražský inovační institut stihl zahájit a realizovat řadu projektů. Jejich počet od nástupu:

 1. Pii připravilo během pandemie s byznys hubem Opero, s podporou hlavního města, T-Mobile, České spořitelny, Google, Pražské energetiky, Pražské plynárenské, zahraničních obchodních komor a dalších partnerů program DoToho!, nefinanční podporu podnikatelům, včetně poradenských služeb. Hlavním cílem byla pomoc malým a středním firmám inovovat jejich obchodní model a vyjít z krize silnější. Doposud se do něj zapojilo 124 firem, které mají dohromady více než 1 700 zaměstnanců. Jejich průměrný obrat je 25 milionů korun, agregovaný obrat přesahuje 2,5 miliardy korun. Další fáze se uskuteční na podzim, program následně získá svou permanentní podobu. Jeho realizaci posvětila Komise Rady hlavního města Prahy pro restrukturalizaci pražské ekonomiky, kterou tvoří zastupitelé z koaličních i opozičních stran. 

 1. Klíčovým projektem je Pražský Smart Akcelerátor (PSA), který potrvá do konce roku 2022. Má přivést k jednacímu stolu většinu klíčových aktérů inovačního ekosystému v hlavním městě, kteří se zanedlouho začnou scházet v devíti inovačních platformách čili odborných skupinách. Dále má cíleně budovat inovační značku Prahy, připravit její marketingovou strategii a finančně i poradensky podporovat inovace. Projekt PSA má už dílčí výstupy, mohu jmenovat například šetření o mimořádně nadaných dětech a jejich potřebách, mapování zavedených podniků a startupů na území Prahy a mapování potřeb vědeckých pracovníků.

 1. Z hlediska finačního objemu největším projektem je iKAP II, rozsáhlý projekt Implementace krajského akčního plánu, pro který Pii od loňska připravoval část zaměřenou na využití prostředků k podpoře nových inovačních projektů v pražském vzdělávání. Hlavní ideou je podpora pedagogických pracovníků coby nositelů kvality vzdělávání, například podpora práce ředitelů škol prostřednictvím Ředitelské akademie, podpora matematické a čtenářské gramotnosti žáků v Praze, podpora žáků s odlišným mateřským jazykem atd. Projekt, který připravil Pii, byl schválen řídícím orgánem (MŠMT) i Radou hlavního města letos v květnu a potrvá do konce roku 2023. Pro kontext je nutné konstatovat, že předchozí běh projektu (iKAP I) realizovala jako partner hlavního města pražská Hospodářská komora, tedy organizace, která není primárně zaměřena na podporu inovací vzdělávání, ani na vzdělávání samotné. Koncept iKAP II, připravený a realizovaný  týmem Pii, akcentuje díky angažmá profesionálů zkušených v oblasti podpory vzdělávání řadu cílových oblastí, které jsou považovány za klíčové (viz výše uvedené příklady).

 1. Dalším projektem je Hodnotící portál nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s expertním a uživatelským hodnocením. Jde o ojedinělý systém hodnocení vzdělávacích kurzů pro učitele. Bude fungovat formou recenzního portálu, který umožní ředitelům pražských škol i jejich pedagogům snazší orientaci a poskytne souhrnné informace o široké nabídce v dalším profesním vzdělávání. Projekt je unikátní v tom, že podobný nástroj pro hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zatím v Česku neexistuje a stát a jím zřízené organizace o realizaci podobného projektu neuvažují. O portál proto mají zájem i další kraje, jejichž finanční příspěvek umožňuje podpořit jeho vývoj a zároveň usnadňuje dlouhodobou udržitelnost fungování portálu minimalizujícím finanční příspěvek hlavního města. Projekt je připravován nejen ve spolupráci s dalšími kraji, ale také s Národním pedagogickým institutem, přímo řízenou organizací MŠMT.

 1. Ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou vytvořil Pii web Praha školská. Vznikl na konci loňského roku v rámci vzdělávacího veletrhu Schola Pragensis jako reakce na potřebu přinést občanům Prahy potřebné informace o možnostech studia na pražských SŠ při nemožnosti pořádat tradiční “on site” veletrh kvůli protipandemickým opatřením. Nejprve tedy proběhl on-line veletrh a na něj navázal pravidelně redakčně spravovaný web, jenž od ledna poskytuje zpravodajství o školských tématech v Praze a v ČR. V současné době a v rámci prázdnin se pracuje na sloučení s oficiálními stránkami odboru školství, které jsou určené pro veřejnost. Až bude toto sloučení dokončeno, stane se web Praha školská oficiálním webem, který bude komplexně informovat o vzdělávání na území Prahy.

 1. Pii inicioval a následně zajistil českou lokalizaci hry GoViral!, tzv. serious game (vážné hry) zaměřené na prevenci manipulativních technik dezinformátorů o nemoci Covid-19 a očkování. Projekt připravil britský Úřad vlády ve spolupráci s experty z univerzity v Cambridge. Pražský inovační institut lokalizoval hru pro české prostředí a připravil projektu komunikační podporu pro Českou republiku. Partnerem byla Praha a zastoupení Velké Británie na území ČR. Tisková konference se uskutečnila 1. července 2021 a propagace hry stále probíhá.

 1. Pii pracuje na přípravě Strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku pro HMP, která by měla nastavit své závazky až do roku 2030. Vychází z aktuálně schváleného Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 a doplní stávající klíčové dokumenty. Praha chce šetřit přírodní zdroje a životní prostředí. Po vzoru západních metropolí začíná uplatňovat právě principy cirkulární ekonomiky. Přípravu začal Pražský inovační institut letos na jaře, na podzim bude její podobu finalizovat. Pii se nadále bude podílet na řešeních klimatického plánu v souladu se strategií.

 1. Diagnostika a prevence neurodegenerativních a psychických onemocnění. Pii z vlastní iniciativy využil příležitosti reagovat na výzvu č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV operačního programu Praha pól růstu (OP PPR) a ve spolupráci s partnery z ČVUT úspěšně přihlásil projekt zaměřený na využití digitálních technologií s prvky umělé inteligence, jejichž prostřednictvím bude pražským sociálním službám zaměřeným na péči o seniory vytvořen nástroj na včasné odhalování příznaků kognitivně degenerativních chorob (např. Alzheimerova choroba). Tento nástroj umožní zvýšení kvality života lidí postižených neurodegenerativními a psychickými onemocněními. Realizace projektu začne v září 2021.

 1. Podnikatelské inovační centrum (vizte prosím detail níže).

 1. Pražský inovační institut připravil školskou inkluzivní koncepci. Jejím cílem je zkvalitnit pražské školství a vzdělávání. Realizace návrhů, které z koncepce vzešly, se uskuteční právě v rámci programu rozvoje a podpory pražského školství (iKAP). Koncepce byla pozitivně přijata řízením českého vzdělávání (MŠMT).

 1. Memoranda o spolupráci. Pražský inovační institut uzavřel několik memorand o spolupráci, například s Českým vysokým učením technickým, Českou zemědělskou univerzitou, Univerzitou Karlovou a Vysokou školou chemicko-technologickou. Další memoranda s ostatními výzkumnými institucemi chystáme. Kredit a odbornost pracovníků v Pražském inovačním institutu kromě výsledků jejich práce dokazují memoranda a osobní kontakty s výzkumnou a akademickou sférou.

  Všechny tyto a mnohé další aktivity jsou detailně popsány ve zprávě o činnosti Pii za první půlrok 2021. Výroční zprávu i zprávu o činnosti mají k dispozici Správní a Dozorčí rada Pii, Rada hlavního města Prahy, Kontrolní komise Zastupitelstva hlavního města Prahy i široká veřejnost. 

 

Jak je ošetřeno, aby díky institutu nedošlo k obcházení zákona o veřejných zakázkách a k vyvádění městských peněz k pochybným firmám?

 

Jakýkoliv projekt, ať už tzv. evropský, nebo projekty, které jsou financovány z rozpočtu hlavního města, jsou podloženy smlouvami či záměry, v nichž jsou detailně popsány cíle projektu, způsoby jejich naplňování, produkty, služby (hodnoty), které mají být vytvořeny i způsob kontroly nejen ex post, nýbrž v podobě dílčích milníků. Při obecné znalosti fungování evropských projektů typu PSA či iKAP je zřejmé, že kontrolní orgány rozhodují jak o koncepci, posuzují průběžné monitorovací zprávy a schvalují navrhované změny. Projekty, které realizuje Pii pro hlavní město, jsou nastaveny tak, že úřad hlavního města má permanentní přístup k důležitým informacím o realizaci projektů a může kontrolovat jejich dílčí naplňování. Veškerá činnost a kroky Pražského inovačního institutu je pravidelně několikrát ročně kontrolována Správní radou Pii. Veřejné zakázky, které jsou v Pii připravovány se řídí Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími legislativními úpravami tak, aby vše probíhalo maximálně transparentním procesem. K “vyvádění peněz pochybným firmám”, jakýchkoliv, prostřednictvím Pii nedochází, takový případ není vedení Pii ani Radě hlavního města Prahy znám.

 

Proč institutem spravované Podnikatelské a inovační centrum nefungovalo v době pandemie, kdy by jeho úloha (podpora podnikatelů či poradenské služby) byla skutečně ceněná a užitečná?

 

Novým provozovatelem Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy (PIC) se stal Pražský inovační institut v červenci roku 2021. Provoz PIC měl být sice obnoven začátkem letošního roku, kvůli pandemii koronaviru v něm ale město v lednu narychlo našlo vhodný prostor pro testování proti nemoci Covid-19.

Pii nicméně flexibilně na danou situaci zareagovalo už před rozhodnutím Rady hlavního města Prahy svěřit mu do správy PIC a společně s mnoha kredibilními partnery (vizte prosím výše) spustilo mentoringový program DoToho!, který pomáhal naplňovat úlohu zmíněnou na Vašem dotazu. Do projektu se partnersky, s finančním či obsahovým příspěvkem, zapojilo mnoho významných firem (namátkou Google, T-Mobile, Pražská energetika, Pražská plynárenská, Česká spořitelna, Amcham, Britcham, Německá obchodní komora atp.), desítky zkušených mentorů a expertů z nejrůznějších oblastí a programem prošlo na 150 zájemců z řad podnikatelů. Z reakcí všech zúčastněných v programu DoToho!, tedy jak podnikatelů, tak mentorů a expertů, vyplývá, že program překonal svůj původní záměr, pročež bude program DoToho! pokračovat nadále. 

 

Jaký konkrétní přínos pro institut mají například exstarosta Prahy 5 Daniel Mazur či odbornice na "majetkové vztahy, finanční a materiálové toky" Kornélia Gottmannová?

 

Daniel Mazur pracoval na provozní pozici projektového a finančního manažera projektu fondů EU, což odpovídá jeho civilní práci cca od roku 2012 na Univerzitě Karlově a v konzorciu CERIC-ERIC. Vystudoval fyziku povrchů a plazmatu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a následně fyziku materiálů na Illinoiském technologickém institutu v Chicagu. Několik let pak pracoval jako fyzik na katedře pevných látek Ženevské univerzity ve Švýcarsku, odkud se poté vrátil zpět na svou pražskou alma mater. V rámci experimentální fyziky se propracoval k projektovému managementu a získávání finančních zdrojů pro základní a aplikovaný výzkum. Ve volném čase stále působí v oborové České vakuové společnosti a vede resortní tým Pirátské strany pro oblast vzdělávání a vědy. Daniel Mazur svými profesními dovednostmi a svou zkušeností i pečlivostí významně přispěl k finančnímu řízení PSA a k celkové konsolidaci projektu. Kandidatura Daniela Mazura do Sněmovny PČR v podzimních volbách 2021 vedla k dohodě o přerušení spolupráce s Pii, což je ze strany vedení institutu považováno za citelnou personální ztrátu. Kornélia Gottmannová již není zaměstnancem Pii. Působila zde od září 2020. K ukončení spolupráce došlo po oboustranné dohodě. 

Obecně je nutné  poznamenat, že v projektu PSA došlo od 1. 7. 2020 (tehdy šlo o jediný realizovaný projekt Pii) k významným personálním změnám, jejich důvod nesouvisí s politickou příslušností. Změna na pozici hlavního manažera byla nutná kvůli neadekvátnímu manažerskému přístupu a nedostatečnému finančnímu řízení projektu. Stejně tak další pozice v projektu byly nově obsazeny s cílem zlepšit realizaci stanovených cílů. Od 1. 7. 2020 a nástupu ředitele Bohumila Kartouse byly nově otevírané neobsazené pozice soutěženy a výběr zohledňoval expertní a další pracovně důležité charakteristiky, nikoliv politickou příslušnost. Od 1. 7. 2020 tak byly přijaty desítky spolupracovníků, pouze u jednoho je známa politická příslušnost (nejde o žádnou ze stran současné magistrátní koalice). Bez ohledu na to, politická aktivita je základním právem zaručeným ústavou a nikterak nezvýhodňuje ani nediskriminuje kohokoliv v Pii při posuzování vhodnosti pro výkon pracovní činnosti.

 

V závěru je nutné ohradit se proti tvrzení, že v Pii nepracují odborníci. Odbornost většiny zaměstnanců můžeme dokladovat na jejich profesních životopisech, jmenovitě například inovační manažer Tomáš Lapáček, který před nástupem do Pii v lednu 2021 vedl sekci strategií a politik na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy, zástupkyně ředitele Pii, Zuzana Drhová, která se dříve na Ministerstvu pro místní rozvoj věnovala agendě smart cities, marketingový manažer PSA Radek Melichar, který dříve vedl mj. odbor komunikace vicepremiéra pro výzkum Pavla Bělobrádka anebo Veronika Nürnbergerová, expertka na vzdělávání se zkušenostmi z několika mezinárodních vzdělávacích projektů. Máme také radost, že k nám mimo jiné přibyli dva kolegové na pozice projektového a finančního manažera projektu PSA, kteří do Pii přišli po několikaletém působení ve Středočeském inovačním centru.

Ředitel Bohumil Kartous, jmenován na základě rozhodnutí výběrové komise složené z politických zástupců politických stran napříč pražským zastupitelstvem, je jednak uznávaným lídrem v oblasti inovací ve vzdělávání, jednak za rok své činnosti v Pii dokázal velmi rychle zajistit realizaci širokého spektra projektů, včetně zajištění finančního a personálního.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Na vašem soukromí nám záleží

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami.

Nastavení souborů cookies

 • Zajišťují, že naše stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

 • Díky nim lépe poznáme, co vás zajímá a můžeme tak neustále zlepšovat tento web k vaší spokojenosti.

 • Tyto cookies nám pomáhají s cílením reklamy tak, aby co nejvíce odpovídala vašim zájmům a preferencím.