Městský rozvoj

Cirkulární ekonomika Prahy

Praha chce šetřit přírodní zdroje a životní prostředí. Po vzoru západních metropolí začíná uplatňovat principy cirkulární ekonomiky. Jedním z prvních kroků je schválení její Strategie, jejíž přípravu koordinoval Pražský inovační institut.

Cirkulární Praha 2030

Zastupitelstvo hl. m. Prahy jednomyslně schválilo strategii Cirkulární Praha 2030 dne 28. ledna 2022. Strategie navazuje na Klimatický plán hl. m. Prahy a jeho cíl směrovat metropoli k uhlíkové neutralitě v roce  2050. Cirkulární ekonomika může k naplnění klimatických závazků významně přispět. Uvádí se, že 45% globálních emisí CO₂ se váže na produkci a spotřebu jídla, materiálů a výrobků, které každodenně užíváme.

Přijetím této strategie se Praha hlásí k průběžnému snižování ekologické a uhlíkové stopy (zdrojové náročnosti spotřeby) a zaváděním úsporných opatření a předcházením vzniku odpadu přispívá k úspoře surovin a ke snižování celkových emisí CO₂ města.
Po vzoru dalších evropských měst (Amsterdam, Londýn, Paříž, Kodaň, Glasgow a řada dalších) má Praha ambici stát se cirkulárním inovačním hubem, kde realizací strategických a pilotních projektů město podporuje digitalizaci, rozvoj a využití nových technologií, materiálů a procesů. Při zapojení podnikatelské sféry, výzkumu a vývoje, je cirkulární ekonomika příležitostí pro nové druhy produktů, služeb a nová pracovní místa. Podporou sdílené ekonomiky, komunitních aktivit či zapojením sociálních podniků cirkulární ekonomika přispívá také k sociální soudržnosti města.

Více ke klimatickým závazkům Prahy a jejich naplňování najdete na klima.praha.eu>>

 

„Příprava Strategie pro přechod na cirkulární ekonomiku – Cirkulární Praha 2030 pro nás byla příjemnou zkušeností spolupráce s městem a řadou městských aktérů, ve které budeme, doufám, i v příštích letech pokračovat a propojovat téma prevence vzniku odpadů a odpovědného nakládání se zdroji s inovacemi a vzděláváním,“ říká Zuzana Drhová, zástupkyně ředitele Pii, zodpovědná za rozvoj městských inovací.

 

Prohlédněte si Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku – Cirkulární Praha 2030 na webu klima.praha.eu>>

circular prague 740x500 

 

O strategii

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.31.06

➝  Cirkulární Praha 2030 se zaměřuje na cíle a opatření v sektorech s největším potenciálem materiálových i emisních úspor, jsou to: 1) stavebnictví, 2) voda, 3) zemědělství a potraviny, 4) odpady.

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.32.04

➝  Stavebnictví — úspor emisí skleníkových plynů je možné dosáhnout navýšením znovuvyužívání a recyklace materiálů, zvyšováním nároků na životnost budov či výběrem materiálů s nízkou uhlíkovou stopou. Uvádí se, že promyšlené a správně provedené renovace starých budov mohou snížit emise CO₂ až o 60 %.

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.32.48
 Voda — podporou spotřeby šedé vody se snižuje poptávka po pitné vodě i množství odpadních vod. Získávání pitné vody i čištění odpadních vod je přitom energeticky náročné. Využívání energie a živin z odpadních vod či přírodě blízká opatření pro nakládání se srážkovou vodou také snižují emise CO₂, respektive posilují zachytávání CO₂ městskou zelení.

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.33.43

 Zemědělství a potraviny — zavedení regenerativních a cirkulárních principů do produkce a spotřeby potravin může přinést globální úspory emisí skleníkových plynů až o 49 % do roku 2050 (odpovídá to 5,6 miliardám tun CO₂). Podpora cirkulárního a udržitelného potravinového systému v Praze, tedy místní a environmentálně šetrné produkce, sebou nese úspory CO₂ v dopravě co do vzdálenosti, tak i spotřeby paliva přesměrováním bioodpadu ze spalovny do bioplynové stanice a výrobu biometanu či ve spotřebě energeticky náročných umělých hnojiv, které lze nahradit organickými hnojivy z přeměny bioodpadu na certifikovaný kompost v kompostárnách v intravilánu města.

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.34.45

 Odpady – možných úspor CO₂ lze dosáhnout podporou recyklace a opakovaného využití materiálů, snižováním množství odpadu, ale také materiálovým a energetickým využitím bioodpadu (včetně vodárenských kalů), kdy biometan nahrazuje spotřebu fosilních paliv. Nejvíce emisí se však ušetří, pokud odpad vůbec nevznikne. Proto je třeba v rámci cirkulární ekonomiky podporovat zejména opatření a aktivity spojené s předcházením vzniku odpadu. 

Tři průřezové oblasti se zaměřují na nástroje, kterými město může podpořit realizaci opatření navržených v tematických oblastech. Jsou to  veřejné zakázky, tedy to, jaké produkty a služby město poptává, dále jsou to motivační nástroje formou dotačních podpor, voucherů, ale i cíleného vzdělávání a podpory komunikace, informačních kampaní. Třetí oblastí je řízení a implementace strategie, tedy koordinace v rámci města, příprava akčních plánů a jejich vyhodnocování na základě sledovaných dat.   

 cirkularni eko

 

 

 

Jak se podílíme na implementaci Strategie?

 

Podívejte na naše projekty:  

Cirkulární města a byznys 

Podívejte se na záznamy konferencí na téma cirkulárních měst a spolupráce se soukromým sektorem, který najdete v sekci ozvěny z konference zde: Cirkulární města

V roce 2022 jsme přivítali v CAMPu zahraniční hosty z Nadace Ellen MacArthur a z organizací Circle Economy a Metabolic, se kterými jsme diskutovali příležitosti pro cirkulární ekonomiku v oblasti stavebnictví a předcházení vzniku potravinového odpadu. Prezentace všech vystupujících jsou ke stažení v ozvěnách z konference na webu cirkularnimesta.cz

V roce 2023 jsme se ve spolupráci s Re-use federací zaměřili na potenciál využití opuštěných budov ve městě. Konference se konala v Prostor39, nechali jsme se inspirovat zahraniční praxí a projekty BlueCity z Rotterdamu a Nydalen Fabrikker  z Osla a diskutovali s těmi, kdo mají s oživováním starých budov v Praze či Ostravě své zkušenosti.   

Odkaz na podcast Vojty Kovala o cirkulárních městech naleznete ZDE

 

 Cirkulární školy  

 

 

Cirkulární ekonomika a města

➝  Přechod od lineárních k cirkulárním postupům - změna výrobních i spotřebních vzorců směrem k uzavřené smyčce (tzv. closed loop)

➝  Komplexní, nadresortní téma, vyžaduje změny v systému řízení a větší synergie - spolupráci – koordinaci

➝  Příležitosti pro inovace - nové technologie, materiály, postupy, využití digitalizace

➝  Cirkulární město - zapojení města a městských organizací, ale také podnikatelského a občanského sektoru – podpora iniciativ zdola (vzdělávání a osvěta) a vytváření poptávky po nových řešeních (např. prostřednictvím veřejných zakázek)

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.41.28

Urbánní inovace

Praha signatářem https://circularcitiesdeclaration.eu/

Praha se v říjnu 2020 připojila k dalším evropským městům a podepsala Deklaraci evropských měst o cirkulární ekonomice (European Circular Cities Declaration). Dalšími signatáři Deklarace jsou například Kodaň, Helsinky, Lublaň nebo Sevilla. Také tyto evropské metropole se zavázaly k tomu, že urychlí přechod z lineární ekonomiky na cirkulární ekonomiku a vyzvaly další města, aby se přidala.

Města a regiony jsou kolébkou inovací a socioekonomické transformace s obrovským potenciálem být lídry v přechodu k cirkulární ekonomice. Místní a regionální samosprávy řídí řadu klíčových odvětví, jako je mobilita a nakládání s odpady. V konečném důsledku jsou odpovědné za způsob využívání půdy a územní plánování. Mají tak ideální pozici pro podporu cirkulárního hospodářství a udržitelnější a odolnější budoucnosti.

Tisková zpráva - Praha se přidala k evropským městům>>

 

Zdroj fotografie: uživatel Florencia Potter ze služby Pexels

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

  • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

  • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

  • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.