Městský rozvoj

Regionální inovační strategie RIS3 pro Prahu

Chytré a funkční propojení byznysu, výzkumu a inovací a zlepšení podmínek pro znalostní podnikání a život Pražanů. To jsou cíle tzv. RIS3 strategie - Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Jejím nositelem v Praze je Pii.

Monitoring a hodnocení k naplňování RIS3 převzal Pražský inovační institut v rámci projektu Prague Smart Accelerator, který realizuje. Hodnocení se zaměřuje na plnění cílů i sledování výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v kraji. Zároveň s tím probíhá vyhodnocování naplňování akční plánu krajské RIS3 strategie z hlediska postupu, finančního zajištění a plnění jednotlivých projektů. Výsledky monitoringu jsou předávány Pražské inovační radě a Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Důležité odkazy:

Co je regionální inovační strategie RIS3?>>

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy, aktualizace, září 2023>>

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 41/2 ze dne 11. 9. 2014, ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2/52 ze dne 13. 12. 2018, ve znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 721 ze dne 24.4.2023 a ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/66 ze dne 14. 9. 2023.

Akční plán inovační regionální strategie hl. m. Prahy>>

Starší verze Regionální inovační strategie hl. m. Prahy, 2018>>


Související krajské strategické dokumenty:

Akční plán ekonomické diplomacie 2018 – 2019>>

Koncepce Smart Prague 2030>>

Strategický plán hl. m. Prahy>>

Kulturní politika hl. m. Prahy 22+>>

Cirkulární Praha 2030: Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku>>

Klimatický plán hl. m. Prahy 2030>>


Jaké jsou slabé stránky pražského inovačního prostředí podle RIS3?

 • //Praha je středoevropské centrum vzdělání, výzkumu a podnikání, ale 

○ Příliš se tak nevnímá a není tak vnímána 

○ Nekomunikuje se tak navenek 

○ Nevyužívá toho dostatečně ke svému rozvoji 

 • //Inovační prostředí města je fragmentované 

○ Bez dostatečně efektivních komunikačního platforem 

○ S malým multioborovým přesahem 

○ Jen s malým přesahem do zahraničí 

 • //Rozvoj VaVaI je výrazně limitován nedostatkem kvalifikovaných pracovníků 

○ Chybí kariérní poradenství a systém práce s talenty v nižších stupních škol 

○ Rigidní oborová struktura vysokoškolského vzdělávání

○ Málo incentivů motivuje absolventy VŠ k práci v inovačním prostředí 

○ Málo incentivů motivuje kvalifikované pracovníky k příchodu/návratu ze zahraničí

 • //Praha může v blízké budoucnosti přijít o zásadní evropské zdroje financování VaVaI V jakých klíčových oblastech má RIS3 pomoci?
 

 • //Prostředí stimulující inovace v a fungující partnerství 
 • //Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem 
 • //Intenzivnější práce s místními lidskými zdroji pro potřeby znalostní ekonomiky 
 • //Zvýšit intenzitu internacionalizace v oblasti výzkumu a inovací 

 

Jaké jsou strategické cíle RIS3?
 

 • //Zvýšit intenzitu spolupráce veřejného, soukromého a akademického sektoru 
 • //Zapojení firem do inovativních řešení pro veřejnou správu 
 • //Zkvalitnit procesy ve veřejné správě v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
 • //Usnadnění rozvoje nových inovativních MSP 
 • //Zlepšení dostupnosti a kvality služeb pro inovace a podnikání 
 • //Kvalitnější zařízení inovační infrastruktury pro začínající inovativní MSP 
 • //Podpora inovativních firem formou nepřímé podpory (např. vzdělávání, vouchery 
 • //Usnadnit rozvoj nadaných žáků již na nižších stupních vzdělávání 
 • //Usnadnit nadaným doktorandům a mladým vědcům získání zkušeností
 • //Zvýšit podnikatelství absolventů terciárního vzdělávání
 • //Prezentovat potenciál Prahy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v zahraničí 
 • //Usnadnit příchod a působení kvalifikovaných pracovníků a zaměstnavatelů ze zahraničí v Praze
 • //Zvýšit četnost přeshraniční mobility kvalifikované pracovní síly k posílení výzkumných týmů

 

Jaká jsou opatření pro průmyslovou transformaci?
 

 • //Komplexní infrastruktura inovační podpory - huby, akcelerátory a ostatní KIBS podpora
 • //Pražské inovační centrum, pracoviště podporující průmyslovou transformaci SME
 • //Rozsáhlá reakce na digitalizační výzvu: 

○ dedikovaný DigiHub v prostředí ČVUT

○ podpora digitalizace ve vzdělávání - vzdálené vyučování, virtuální učební materiály, digitalizace správních a řídících procesů ve školství

○ iniciativa pro digitalizaci státní správy postavená na aktivizaci všech typů inovačních aktérů dle principu čtyřnásobné šroubovice (quadruple helix)

○ iniciace platformy prg.ai pro komunikaci uvnitř oboru umělé inteligence 

 • //Rozsáhlá opatření odpovídající na klimatickou změnu vyvolávající poptávku po inovacích 
 • //Vznik Pražského inovačního institutu jako organizace zastřešující podporu inovačního prostředí v Praze. 

 

Které mezinárodní aktivity pomohou prioritním oblastem krajské RIS3?
 

 • //mezinárodní síťování existující infrastruktury inovační podpory

○ EBN v rámci akceleračních aktivit ČVUT 

○ EEN v rámci aktivit Technologického centra AV ČR - jednáme o přímém napojen PII 

 • //mezinárodní aktivity inkubátoru ESA BIC a dalších 
 • //vouchery k financování účasti na zahraničních veletrzích a v zahraniční inkubaci 
 • //twinning v oblasti řízení podpory inovačního prostředí v metropolitním regionu 
 • //twinning v oblasti kariérního poradenství

 

Jaké jsou domény specializace Prahy?  

Vybrané obory Life Sciences (vědy o živé přírodě)

 • //průmyslové a environmentální biotechnologie 
 • //biomedicínské technologie 
 • //diagnostika chorob a virologie 
 • //biologicky aktivní materiály, biopolymery, biokompatibilní materiály 
 • //farmaceutický průmysl 
 • //chemické procesy a látky využívané v medicíně 

Vybraná kreativní odvětví

 • //digitální média a vizualizace
 • //umělecký a průmyslový design
 • //gaming
 • //filmový průmysl

Nově vznikající technologie

 • //kosmický a letecký průmysl
 • //umělá inteligence
 • //robotika
 • //energetika a nízkouhlíkové technologie
 • //biomedicína
 • //průmyslové a zdravotnické využívání moderních laserů 

 

Které služby pro podniky založené na znalostech RIS3 preferuje?

Pro další aktualizaci regionální inovační strategie uvažuje HMP přidat specializační domény reflektující následující obory:
 

 • //informační služby (marketingové analýzy, přehled regulativ, vyhledávání technologických trendů a oborů)
 • //specializované IT služby (data mining, vizualizace, služby využívající družicové systémy)
 • //specializované podnikové poradenství (podpora strategického řízení, hledání a testování příležitostí, hodnocení nápadů, trendwatching atd.
 • //technologické služby
 • //vysoce odborné vzdělávání, profesní trénink, mentoring, coaching pro implementace, headhunting

 

Pro další aktualizaci regionální inovační strategie uvažuje HMP přidat specializační domény reflektující následující obory:

 • //reakce na klimatickou změnu
 • //reakce na covidovou krizi a další společenské výzvy
 • //základní a střední školství jako samostatný a komplexní obor činnosti procházející samovolnou dynamickou transformací za účasti všech typů aktérů podle konceptu quadruple helix

 

Jakou má mít proces podnikatelského objevování (EDP) v kraji strukturu? 

 • //Pražská inovační rada
 • //Pražské inovační platformy 

○ pro strategické řízení 

○ pro komunikaci 

○ pro obor umělá inteligence (vzniká) 

○ pro obor biotechnologie (vzniká) 

 • //Pracovní skupiny Smart Prague
 • //Rada hospodářské a sociální dohody hl. m. Prahy

 

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

 • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

 • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

 • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.