Městský rozvoj

Cirkulární ekonomika Prahy

Praha chce šetřit přírodní zdroje a životní prostředí. Po vzoru západních metropolí začíná uplatňovat principy cirkulární ekonomiky. Jedním z prvních kroků je příprava její Strategie, kterou právě finalizuje Pražský inovační institut.

Cirkulární Praha 2030

Praha dokončuje jeden z klíčových dokumentů, který ji dovede k výraznému snížení emisí skleníkových plynů a nižší produkci odpadů - Cirkulární Praha 2030. Navazuje na již schválený Klimatický plán hl.m. Prahy a jeho cíl směrovat metropoli k roku 2050 bez emisí.  Cirkulární  ekonomika může významně přispět k naplnění klimatických cílů. Uvádí se, že 45% globálních emisí CO₂ se váže na produkci a spotřebu jídla, materiálů a výrobků, které každodenně užíváme.

Přijetím této Strategie se Praha přihlásí k  průběžnému snižování ekologické a uhlíkové stopy (zdrojové náročnosti spotřeby). Pro naplnění této vize Praha motivuje městské aktéry, včetně soukromého sektoru a veřejnosti, k odpovědnému nakládání se zdroji a odpovědné spotřebě. Realizací úsporných opatření a předcházením vzniku odpadu přispívá k úspoře surovin a ke snižování celkových emisí CO₂ města.
Po vzoru dalších evropských měst (Amsterdam, Londýn, Paříž, Kodaň, Glasgow a řada dalších) má Praha ambici stát se cirkulárním inovačním hubem, kde realizací strategických a pilotních projektů město podporuje digitalizaci, rozvoj a využití nových technologií, materiálů a procesů. Při zapojení podnikatelské sféry, výzkumu a vývoje, je cirkulární ekonomika příležitostí pro nové druhy produktů, služeb a nová pracovní místa. Podporou sdílené ekonomiky, komunitních aktivit či zapojením  sociálních podniků cirkulární ekonomika přispívá také k sociální soudržnosti města.

 

Zapojte se

Od 2. do 16. listopadu může návrh strategie Cirkulární Praha 2030, který zpracoval Pražský inovační institut (Pii) se svými partnery, připomínkovat veřejnost.
 
Předkládáme text dokumentu u a také přílohu, kterou je seznam možných projektů, které může Praha pro naplnění cílů Strategie začít realizovat. Předkládaná Strategie je úvodním rámcovým dokumentem, který vymezuje příležitosti pro cirkulární ekonomiku v Praze, a na který budou doufejme navazovat konkrétnější akční plány.  
 
 

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.39.04

Odkaz na formulář, do kterého můžete zapsat své komentáře a připomínky zde>>

 

O strategii

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.31.06

➝  Cirkulární Praha 2030 se zaměřuje na cíle a opatření v sektorech s největším potenciálem materiálových i emisních úspor, jsou to: 1) stavebnictví, 2) voda, 3) zemědělství a potraviny, 4) odpady.

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.32.04

➝  Stavebnictví — úspor emisí skleníkových plynů je možné dosáhnout navýšením znovuvyužívání a recyklace materiálů, zvyšováním nároků na životnost budov či výběrem materiálů s nízkou uhlíkovou stopou. Uvádí se, že promyšlené a správně provedené renovace starých budov mohou snížit emise CO₂ až o 60 %.

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.32.48
 Voda — podporou spotřeby šedé vody se snižuje poptávka po pitné vodě i množství odpadních vod. Získávání pitné vody i čištění odpadních vod je přitom energeticky náročné. Využívání energie a živin z odpadních vod či přírodě blízká opatření pro nakládání se srážkovou vodou také snižují emise CO₂, respektive posilují zachytávání CO₂ městskou zelení.

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.33.43

 Zemědělství a potraviny — zavedení regenerativních a cirkulárních principů do produkce a spotřeby potravin může přinést globální úspory emisí skleníkových plynů až o 49 % do roku 2050 (odpovídá to 5,6 miliardám tun CO₂). Podpora cirkulárního a udržitelného potravinového systému v Praze, tedy místní a environmentálně šetrné produkce, sebou nese úspory CO₂ v dopravě co do vzdálenosti, tak i spotřeby paliva přesměrováním bioodpadu ze spalovny do bioplynové stanice a výrobu biometanu či ve spotřebě energeticky náročných umělých hnojiv, které lze nahradit organickými hnojivy z přeměny bioodpadu na certifikovaný kompost v kompostárnách v intravilánu města.

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.34.45

 Odpady – možných úspor CO₂ lze dosáhnout podporou recyklace a opakovaného využití materiálů, snižováním množství odpadu, ale také materiálovým a energetickým využitím bioodpadu (včetně vodárenských kalů), kdy biometan nahrazuje spotřebu fosilních paliv. Nejvíce emisí se však ušetří, pokud odpad vůbec nevznikne. Proto je třeba v rámci cirkulární ekonomiky podporovat zejména opatření a aktivity spojené s předcházením vzniku odpadu. 

Tři průřezové oblasti se zaměřují na nástroje, kterými město může podpořit realizaci opatření navržených  v tematických oblastech. Jsou to  veřejné zakázky, tedy to, jaké produkty a služby město poptává, dále jsou to motivační nástroje formou dotačních podpor, voucherů, ale i cíleného vzdělávání a podpory komunikace, informačních kampaní. Třetí oblastí je řízení a implementace strategie, tedy koordinace v rámci města, příprava akčních plánů a jejich vyhodnocování  na základě sledovaných dat.   

 cirkularni eko

 

"Ke každému sektoru jsme organizovali tematicky zaměřené workshopy (vzhledem k epidemiologické situaci byly vedeny formou webinářů), na kterých byly diskutovány navržené strategické cíle, specifické cíle i typová opatření. Workshopů se zúčastnilo přes 60 účastníků. Webinářům pak ještě předcházela řada individuálních rozhovorů a dílčích analýz," říká Veronika Doubnerová.

 

Jak jsme na přípravě pracovali?

  • ➝ vedli jsme rozhovory s městskými aktéry, výbory a veřejností
  • ➝ organizovali jsme expertní pracovní skupiny se zástupci města a jeho organizací, soukromé sféry, vědy a výzkumu
  • ➝ analyzovali jsme stávající strategie a dobré příklady české a zahraniční praxe
  • ➝ spolupracovali jsme se zahraničními konzultanty ze Circle Economy

 

"Cirkulární ekonomika je komplexní, nadresortní téma založené na komunikaci a spolupráci ve městě. V tomto duchu jsme vedly i přípravy strategie, do kterých jsme oslovili městské aktéry, experty, zástupce privátního, akademického i občanského sektoru, aby přinášeli vlastní podněty a zkušenosti z praxe. Nyní strategii předkládáme veřejnosti, aby i ona měla příležitost se do výsledné podoby dokumentu zapojit," doplňuje Veronika Doubnerová.

 

„Předkládaná Strategie je úvodním rámcovým dokumentem, který vymezuje příležitosti pro cirkulární ekonomiku v Praze  a na který budou doufejme navazovat konkrétnější akční plány“, říká Zuzana Drhová, vedoucí projektu a zástupkyně ředitele Pii.   

  

Kdo je v našem týmu?

Zuzana Drhová | LinkedIN profil

Veronika Doubnerová | LinkedIN profil

 

Cirkulární ekonomika a města

➝  Přechod od lineárních k cirkulárním postupům - změna výrobních i spotřebních vzorců směrem k uzavřené smyčce (tzv. closed loop)

➝  Komplexní, nadresortní téma, vyžaduje změny v systému řízení a větší synergie - spolupráci – koordinaci

➝  Příležitosti pro inovace - nové technologie, materiály, postupy, využití digitalizace

➝  Cirkulární město - zapojení města a městských organizací, ale také podnikatelského a občanského sektoru – podpora iniciativ zdola (vzdělávání a osvěta) a vytváření poptávky po nových řešeních (např. prostřednictvím veřejných zakázek)

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.41.28

 

Odkazy:   

Europe Hub>>

Circle Economy>>

UNEP – circularity>>

 

Urbánní inovace

Praha signatářem https://circularcitiesdeclaration.eu/

Praha se v říjnu 2020 připojila k dalším evropským městům a podepsala Deklaraci evropských měst o cirkulární ekonomice (European Circular Cities Declaration). Dalšími signatáři Deklarace jsou například i Kodaň, Helsinky, Lublaň nebo Sevilla. Také tyto evropské metropole se zavázaly k tomu, že urychlí přechod z lineární ekonomiky na cirkulární ekonomiku a vyzvaly další města, aby se přidala.

“Prosperita města nemůže být napříště spojena s plýtváním se zdroji. Celá Evropa dnes hledá způsoby, jak uzavřít materiálový cyklus - od designu výrobků po nakládání s odpady. Praha je plná talentovaných lidí a firem, kteří se na této změně již dnes podílejí,” uvedl v tiskové zprávě pražského magistrátu z 1. října 2020 náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček. Připojení k evropským cirkulárním městům je podle něj pro Prahu symbolickou odměnou za dosavadní práci a dalším krokem k naplňování klimatického závazku české metropole. 

Města a regiony jsou kolébkou inovací a socioekonomické transformace s obrovským potenciálem být lídry v přechodu k cirkulární ekonomice. Místní a regionální samosprávy řídí řadu klíčových odvětví, jako je mobilita a nakládání s odpady. V konečném důsledku jsou odpovědné za způsob využívání půdy a územní plánování. Mají tak ideální pozici pro podporu cirkulárního hospodářství a udržitelnější a odolnější budoucnosti.

Tisková zpráva - Praha se přidala k evropským městům>>

 

Máte podnět nebo komentář?

Máte podnět nebo komentář k přípravě Strategie, anebo vás napadá, čím oblast cirkulární ekonomiky pro Prahu zlepšit? 

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.40.25

Vyplňte nám krátký dotazník, váš názor nás zajímá!>>

 

Fotografie od uživatele Florencia Potter ze služby Pexels

Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací