Vzdělávání

Pilotní ověření systému péče o talenty II.kolo

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) nabízí dotační program Pilotní ověření systému péče o talenty (II. kolo). Jde o takzvané “talentové vouchery” pro základní a střední školy, jež se zaměřují na práci s mimořádně nadanými žáky. Získané finanční prostředky pomohou úspěšným žadatelům analyzovat školní systémy podpory nadání, navrhovat a realizovat zlepšení, či změnit a rozšířit stávající systémy.

Pracujete s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty v pražských ZŠ/SŠ?

Využijte naše Pilotní ověření systému péče o talenty!

Příjem žádostí: 

V provozní době podatelny Magistrátu HMP (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1) od 15.8.2022, 10:00 do 23.8.2022, 15:00.

Jaká je výše celková podpory?

Pro Pilotní ověření péče o talenty je alokována celková částka 900.000 Kč. 

icons8 question 60

Výše podpory: Pro jednoho žadatele je připraveno 450.000 Kč. Z programu budou podpořeny celkem 2 školy.

Míra podpory: 100 %

icons8 question 60

Kdo může o dotace žádat?

Přihlásit se může každá základní a střední škola se sídlem na území Prahy, která prokazatelně pracuje s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky. Podmínkou pro poskytnutí dotace je realizace projektu na území hl. m. Prahy.

icons8 question 60

Co musím udělat pro to, abych získal dotaci z projektu?

Uchazeč podá žádost v tištěné podobě a podepsané oprávněnou osobou (jeden výtisk) na podatelně Magistrátu HMP (Jungmannova 35/29, 110 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na výše uvedenou adresu, v zalepené obálce nadepsané „Neotvírat – žádost o dotace v rámci projektu Prague Smart Accelerator – Pilotní ověření systému péče o talenty.“ 

icons8 question 60

Jak se stát úspěšným žadatelem?

U žadatele bude posuzována úroveň práce s nadanými žáky a to:

 • ◎ škola má, nebo pro projekt vytvořila koncepci/plán rozvoje školy v oblasti péče o nadané;
 • ◎ nadstandardní přístup za poslední 3 roky v oblasti práce s nadanými s mimořádně nadanými (nad rámec ŠVP) a využívání alternativních prvků výuky;
 • ◎ zda ředitel školy seznámil pedagogický sbor s plánem rozvoje školy v oblasti péče o nadané;    
 • ◎ personální podmínky pro práci s nadanými; 
 • ◎ zda ředitel školy podporuje systematické vzdělávání učitelů se zaměřením na nadané žáky;     
 • ◎ neformální vzdělávání – zajištění klubu/kroužků pro nadané žáky včetně kognitivně nadaných;
 • ◎ výčet škol a dalších institucí, se kterými je škola ve spolupráci za poslední 3 roky v oblasti nadání;
 • ◎ zda škola zajišťuje spolupráci s rodiči s ohledem na specifické potřeby nadaných žákům.      

icons8 question 60

Kdo Vám může poskytnout více informací?

Pro více informací kontaktujte RIS3 asistenta Bc. Markétu Štindlovou, stindlova@prahainovacni.eu, 737 541 590 nebo projektového manažera Mgr. Martina Lipše, martin.lips@praha.eu, 774 505 658.

market

Bc. Markéta Štindlová

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

icons8 question 60

Kdo dotační program spravuje?

Program Pilotní ověření systému péče o talenty vyhlašuje a administruje hlavní město Praha (HMP), po obsahové stránce spravuje Pražský inovační institut (Pii) v rámci tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA)

icons8 question 60

Co je projekt Prague Smart Accelerator?

PSA patří do rodiny projektů Evropské unie nazvané Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Projekt je financován z evropských dotací prostřednicvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt PSA začal zkraje roku 2020 a potrvá do března roku 2023. 

icons8 question 60

Z čeho pocházejí finanční prostředky na dotační program Pilotního ověření systému péče o talenty?

Finančně se na něm podílí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Magistrát hl. města Prahy. Z 85 procent jsou hrazeny z evropského OP VVV a patnáctiprocentní spoluúčastí se finančně podílí hlavní město Praha. 

icons8 question 60

K čemu lze dotaci z Pilotního ověření systému péče o talenty využít?

Získané finanční prostředky úspěšným žadatelům pomohou analyzovat školní systémy podpory nadání, navrhnout a realizovat zlepšení, změnu a rozšíření stávajících systémů.

icons8 question 60

Čemu se věnuje Pražský inovační institut?

Pii založilo formou zapsaného ústavu hlavní město Praha v lednu 2020. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. 

 

Snímek obrazovky 2021 10 29 v 14.39.04 

PŘÍLOHY:

Program Pilotní ověření systému péče o talenty
Příloha č. 1 - Formulář žádosti
Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva
Příloha č. 4 - Podrobný popis způsobilých_nezpůsobilých výdajů
Příloha č. 5 - Dokladování mezd
Příloha č. 6. - Vzor Formulář hodnocení žádosti
Důvodová zpráva


Tisková zpráva – Praha vyhlásila druhé kolo dotačního programu na podporu nadaných dětí, přihlásit se mohou základní a střední školy

 

logolink OPVVV

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

This site uses cookies to improve your experience.

Cookie Preferences

This website uses cookies and other tracking tools to improve the user experience and analyze website traffic. Some of them are necessary, others you can decide for yourself.

Cookies Settings

 • These cookies ensure that our site works properly and securely on all devices.

 • Thanks to analytical cookies, we know better what you are interested in and we can constantly improve this website.

 • These cookies help us to target advertising so that it corresponds to your interests and preferences as much as possible.